• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد نول 1 صفر (0) کیک


0.0 / 5
نسبت به مورد مصرف از آندوسپرم گندم های نرم یا سخت استحصال شده
و از نظر ظاهر از آرد ستاره روشن تر و از نول سه صفر و دوصفر تیره تر می باشد
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.علاوه بر قدرت و کیفیت بالای گلوتن، از خاکستر پایینی نسبت به آرد ستاره برخوردار است.