• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد کامل مخصوص لواش تنوری

0.0 / 5
این آرد از گنــدم های بــا گلوتن بالا استحصال
میشود و هیچ سبوسی از آن جدا نشده در انواع
لواش مصرف دارد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

این آرد از گندم های با گلوتن بالا استحصال میشود و هیچ سبوسی از آن جدا نشده در انواع لواش مصرف دارد.

7%