• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آردهای مخصوص ویفر

0.0 / 5

این محصول دیگر موجود نیست.از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش می باشد برای پخت لواش دستگاه مناسب است.