•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد سبوس گرفته 12٪ لواش - نانوایی دستگاه


0.0 / 5
از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش میباشد
برای پخت لواش دستگاه مناسب است.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش میباشد برای پخت لواش دستگاه مناسب است.