• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد سبوس گرفته 12٪ لواش - نانوایی دستی

از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش میباشد
برای پخت لواش دستی مناسب است.

0.0 / 5
از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش میباشد
برای پخت لواش دستی مناسب است.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.