• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آردهای مخصوص کیک و کلوچه

0.0 / 5

این محصول دیگر موجود نیست.برای نان های لواشی که از دستگاه تمام اتوماتیک برای چانه گیری و پهن کردن خمیر استفاده می شود کاربرد دارد.