• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آردهای مخصوص کیک و کلوچه

0.0 / 5
برای نان های لواشی که از دستگاه تمام اتوماتیک
بـرای چــانه گیـری و پهن کــردن خمیر استفـاده
می شود کاربرد دارد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
ارسال رایگان
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

برای نان های لواشی که از دستگاه تمام اتوماتیک برای چانه گیری و پهن کردن خمیر استفاده می شود کاربرد دارد.