• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

آرد 15٪ لواش - نانوائی دستگاه


0.0 / 5
برای نان های لواشی که ازدستگاه تمام اتوماتیک برای چانه گیری
و پهن کردن خمیر استفاده میشود کاربرددارد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.برای نان های لواشی که ازدستگاه تمام اتوماتیک برای چانه گیری و پهن کردن خمیر استفاده میشود کاربرددارد.