•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد ستاره 21%


0.0 / 5
پروتئین خیلی بالایی داشته وازقسمت اندوسپرم گندم های سخت و
قوی استخراج میشود.دارای دانه بندی نسبتا ریز می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

این ترکیب وجود ندارد.پروتئین خیلی بالایی داشته وازقسمت اندوسپرم گندم های سخت و قوی استخراج میشود.دارای دانه بندی نسبتا ریز می باشد.