•  تلفن تماس : 3121 - 041

آرد ستاره - گلوتن بالا


0.0 / 5
از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و
لواش می بــاشد برای پخت لواش دستـی
مناسب می باشد.
  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده
  • توضیحات

این ترکیب وجود ندارد.از نظر خاکستر تیره تر از آرد 15% تافتون و لواش می باشد برای پخت لواش دستی مناسب می باشد.