•  تلفن تماس : 3121 - 041

خط مشی شرکت آرد اطهر

خط مشی یا سیاست اصل تعیین‌کننده محدوده تصمیم‌گیری برای مدیران یا هیئت مدیره شرکت آرد اطهر می‌باشد. مدیران برنامه‌ریزی و اجرایی در سازمان ما همواره قلمرو تعیین شده توسط خط مشی را مد نظر قرار داده و تصمیمات را با قید سازگاری با خط مشی سازمان اتخاذ می‌نمایند.

سازمان یار• متن و تصویر

                    خط مشي سيستم مدیریت يکپارچه               M01- T01

شرکت آرد اطهر متناسب با ماهيت سازمانی و با استفاده از ماتريس SWOT اقدام به شناسايي فرصتها و تهديدها و نقاط قوت و ضعف خود نموده و براين اساس استراتژي کلان خود را تدوين و مورد بازنگري قرار داده است و بعنوان يك واحد توليدکننده انواع آرد غلات در راستاي تحقق اهداف تعالي سازماني اقدام به تدوين استراتژي خود بشرح زير نموده است:

 1. حداکثر بهره برداري از ظرفيت اسمي و افزايش توليد

 2. توسعه مهارت و توانمندی منابع انسانی، افزايش سرانه آموزشی

 3. افزايش تنوع و ارائه محصولات جديد، توسعه سهم بازار و صادرات

 4. ارتقاء کيفيت محصول، افزايش ميزان رضايتمندي و کاهش شکايات مشتريان

 5. تامين بموقع اقلام با در نظر گرفتن نقطه سفارش و کنترل ضايعات

 6. کاهش هزينه های سربار ثابت، نرخ مصرف انرژي و خرابي تجهيزات

 7. استقرار فرآيند تمرکز در بازار، افزايش حضور در نمايشگاهها و مجامع تبليغاتي صنايع غذايي

شرکت آرد اطهر بعنوان يك واحد توليدکننده انواع آرد غلات در راستاي تحقق اهداف استراتژيك خود، سيستم مديريت يکپارچه را بر اساس استاندارد و سيستمهاي:

ISO 9001-2015 & ISO 10002-2018 & ISO 10004-2018 &  ISO 22000-2018 & ISO 14001-2015 & ISO 45001-2018

را برگزيده و در جهت بهبود مستمر و ارتقاء كيفيت محصولات  

               با شعار:  رضايت ذينفعان، سلامت مصرف كنندگان                             با تكيه بر: مشاركت و همدلي كاركنان

در مسير پويايي، توسعه پايدار و بهبود مستمر اصول خط مشي خود را بشرح زير اعلام ميدارد:

 1. شناسايي، درک و برآوردن نيازها و انتظارات ذينفعان متناسب با ماهيت سازمان و تعهد به پشتيباني از جهت گيريهاي استراتژيک شرکت.

 2. افزايش رضايت و اعتماد مشتريان و کاهش شکايات ضمن توجه به حفظ سلامت و بهبود کيفيت و تاکيد بر تضمين ايمني غذايي محصول.

 3. ارتباط مستمر با مشتريان با هدف دريافت بازخورد و تحليل آنها در جهت افزايش رضايت مشتريان.

 4. پذيرش شکايات به حق مشتريان و نظارت دقيق به رسيدگي  بموقع و شايسته آنها.

 5. حفاظت از محيط زيست، پيشگيري و کنترل آلاينده هاي ناشي از بافت سازمان، بهبود عملکرد زيست محيطي.

 6. فراهم نمودن شرايط کاري ايمن و سالم متناسب بافت سازمان، حذف و کنترل  خطرات شغلي، کاهش ريسکهاي مرتبط.
 7. استفاده بهينه از منابع (انرژي، تجهيزات بارز، مواد اوليه، مالي، نيروي انساني) و مديريت مصرف آنها بعنوان يک سازمان بهره ور.

 8. افزايش روحيه کارکنان و ارتقاي بهره وري با توجه به ايجاد نظم و ترتيب و ساماندهي مجموعه با رويکرد نظام آراستگي.

 9. مشارکت و تعامل سازنده با فراهم کنندگان طرف قرارداد، مراجع قانوني و ساير ذينفعان.

 10. ارتقاء سطح آگاهي، مشارکت و مشورت پرسنل، تسهيم دانش توام با ترويج فرهنگ كار با كيفيت و افزايش بهره وري در واحدهاي مختلف
  از طريق توجه ويژه به صلاحيت، ارتقاي دانش و شايستگي و نيز بكارگيري سيستم هاي مناسب انگيزشي و خدماتي جهت جلب رضايت آنان. 

 11. تعهد به رعايت و اجراي قوانين و مقررات و استانداردهاي مراجع قانوني کشور وساير الزامات مرتبط با فعاليتهاي شرکت.

 12. اشاعه فرهنگ تفکر مبتني بر ريسک و حرکت با رويکرد يکپارچه سيستم هاي مديريت يکپارچه، تعالي و بهره وري

بمنظور حركت در مسير فوق، نقشه راه تعالي و اهداف كيفي توسط مديريت ارشد با مشاركت واحدها تعيين و مبناي ارزيابي اثربخشي قرار ميگيرد.

اينجانب ضمن اعتقاد و پايبندي خود به اهداف اعلام شده در اين خط مشي از كليه همكاران انتظار دارم ضمن فراگيري، درك و اجراي كامل نيازمنديها در جهت دستيابي به اين اهداف و بهبود اثربخش و مستمر سيستم مديريت يکپارچه تلاش نمايند، اين سند بطور دوره اي با مشارکت و پيشنهادات کارکنان مورد ارزيابي قرار گرفته و کليه منابع مورد نياز سيستم تامين ميگردد.             

                                                                                  

مدير عامل شرکت آرد اطهر
ایوب فشنگچی