• صدای مشتری : 4121 - 041    داخلی 1

آرد کامل مخصوص لواش تنوری

  • کارخانه سازنده
  • کشور سازنده

0 ﷼ 0 ﷼ 0.0 IRR

0 ﷼

گزینه موجود نیست

این ترکیب وجود ندارد.

افزودن به سبد

این آرد از گنــدم های بــا گلوتن بالا استحصال
میشود و هیچ سبوسی از آن جدا نشده در انواع
لواش مصرف دارد.


این آرد از گندم های با گلوتن بالا استحصال میشود و هیچ سبوسی از آن جدا نشده در انواع لواش مصرف دارد.

7%


مشخصات برای آرد کامل مخصوص لواش تنوری

کارخانه سازنده آرد اطهر
کشور سازنده ایران