•   FROM 7 AM TO 3 PM 
  •   صدای مشتری : 0414121 داخلی 1

آرد کامل مخصوص لواش تنوری

18,000 ﷼ 18,000 ﷼ 18000.0 IRR

آرد بربری 18% گلوتین پایین

12,300 ﷼ 12,300 ﷼ 12300.0 IRR

آرد 15% مخصوص نانوائی دستی

12,000 ﷼ 12,000 ﷼ 12000.0 IRR

آرد بربری 18%

12,300 ﷼ 12,300 ﷼ 12300.0 IRR

آرد سبوس گرفته 12% سنگک

11,700 ﷼ 11,700 ﷼ 11700.0 IRR

آرد 15% مخصوص نانوائی دستگاه

12,000 ﷼ 12,000 ﷼ 12000.0 IRR

آرد ستاره 21%

15,300 ﷼ 15,300 ﷼ 15300.0 IRR

آرد نول دوصفر گلوتن بالا

16,300 ﷼ 16,300 ﷼ 16300.0 IRR

آرد سبوس گرفته 12% لواش دستی

11,700 ﷼ 11,700 ﷼ 11700.0 IRR

آرد نول یک صفر کیک

12,300 ﷼ 12,300 ﷼ 12300.0 IRR