• کارخانه آرد اطهر
    __ آدرس کارخانه:

    __ آذربایجان شرقی - بناب - کیلومتر 5 جاده مراغه - روبروی فرودگاه

  • کارخانه آرد اطهر
  • کارخانه آرد اطهر

ویژگی های متمایز کننده آرد اطهر